Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 goedkopesmartwatchkopen.nl: gevestigd te Dordrecht en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63652811 handelend onder de naam GoedkopeSmartwatchKopen.nl.

2 Website: de website van goedkopesmartwatchkopen.nl, te raadplegen via goedkopesmartwatchkopen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met goedkopesmartwatchkopen.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen goedkopesmartwatchkopen.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goedkopesmartwatchkopen.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor goedkopesmartwatchkopen.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door goedkopesmartwatchkopen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van goedkopesmartwatchkopen.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. goedkopesmartwatchkopen.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van goedkopesmartwatchkopen.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 goedkopesmartwatchkopen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van goedkopesmartwatchkopen.nl en het voldoen aan de daarbij door goedkopesmartwatchkopen.nl gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt goedkopesmartwatchkopen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft goedkopesmartwatchkopen.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 goedkopesmartwatchkopen.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien goedkopesmartwatchkopen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. goedkopesmartwatchkopen.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of goedkopesmartwatchkopen.nl daarvan in kennis te stellen, zodat goedkopesmartwatchkopen.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door goedkopesmartwatchkopen.nl is ontvangen, stuurt goedkopesmartwatchkopen.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 goedkopesmartwatchkopen.nl is gerechtigd derden in te schakelen bijhet uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel een tot drie werkweken wanneer op voorraad bij leverancier. Twee weken zijn een indicatie, u wordt middels statusupdates op de hoogte gehouden. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van goedkopesmartwatchkopen.nl.

4 Indien goedkopesmartwatchkopen.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden of te wijzigen.

5 goedkopesmartwatchkopen.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 goedkopesmartwatchkopen.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met goedkopesmartwatchkopen.nl binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft goedkopesmartwatchkopen.nl een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door aan goedkopesmartwatchkopen.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. goedkopesmartwatchkopen.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding en de klant ontvangt een retourformulier. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het retourformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen inclusief ingevuld retourformulier geretourneerd worden aan:

GoedkopeSmartwatchKopen.nl
Singel 520
3311 HP Dordrecht

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft goedkopesmartwatchkopen.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij goedkopesmartwatchkopen.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag goedkopesmartwatchkopen.nl wachten met terugbetalen tot goedkopesmartwatchkopen.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 goedkopesmartwatchkopen.nl behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen een deel van het factuurbedrag in te houden of een geretourneerd product te weigeren. Producten zoals oordopjes die gebruikt zijn worden om hygiënische redenen geweigerd. Producten (inclusief de verpakking) die duidelijke gebruikssporen hebben, beschadigd, vuil of incompleet zijn kunnen worden geweigerd of het factuurbedrag kan slechts gedeeltelijk worden teruggestort. Diensten (bijvoorbeeld het servicepakket) kunnen niet worden geretourneerd.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan goedkopesmartwatchkopen.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. goedkopesmartwatchkopen.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door goedkopesmartwatchkopen.nl een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

goedkopesmartwatchkopen.nl geeft 12 maanden fabrieksgarantie op smartwatches, ongeacht merk. Op accessoires en batterijen zit 3 maanden garantie. De garantie gaat in op het moment dat u het product aan de deur in ontvangst hebt genomen. De garantie gaat in op het moment dat u het product aan de deur in ontvangst hebt genomen.

2 goedkopesmartwatchkopen.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.1 Een product dat incompleet of fysiek beschadigd wordt geleverd kan binnen 24 uur na ontvangst als ‘manco’ worden gemeld via ons ticketsysteem. Zaken die onder manco vallen zijn kleine beschadigingen zoals krasjes op het scherm. Als dit binnen 24 uur na ontvangt wordt gemeld, ontvangt de klant een vervangend exemplaar zodra het gekochte product door goedkopesmartwatchkopen.nl is ontvangen. Na de melding van het manco dient het product binnen twee werkdagen door goedkopesmartwatchkopen.nl te zijn ontvangen inclusief retourformulier. Het product dient opgestuurd te worden in de originele verpakking inclusief alle accessoires en verpakkingsmateriaal. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verzending van het pakket. D.w.z. dat eventuele schade tijdens de verzending voor eigen risico is. Het ingevulde retourformulier dient te worden bijgevoegd.

2.2 Een product waarbij binnen 14 dagen na ontvangst een defect wordt geconstateerd, kan als Dead on Arival (D.O.A.) aan goedkopesmartwatchkopen.nl binnen 14 dagen na ontvangst worden gemeld. De klant ontvangt verdere instructies en een retourformulier. Meldt de klant het defect na 14 dagen, dan is de reguliere garantieregeling van toepassing. Als na inspectie van goedkopesmartwatchkopen.nl blijkt dat het toestel inderdaad defect is, krijgt de klant direct een vervangend toestel. Dit geldt alleen mits: 1. Het toestel binnen drie dagen na melding in het bezit is van goedkopesmartwatchkopen.nl 2. Het product compleet, in nieuwstaat en in de originele onbeschadigde verpakking is. 3. Het product slechts in die mate is uitgepakt of gebruikt om te kunnen beoordelen of het product naar behoren functioneert. 4. Er zijn geen duidelijke gebruikssporen en/of schade aan toestel en/ of verpakking. 5. De factuur (of een kopie) en het ingevulde retourformulier met vermelding van de klacht moet worden meegestuurd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan er helaas geen gebruik worden gemaakt van de DOA procedure en zal het toestel worden afgehandeld volgens de reguliere garantiebepaling op goedkopesmartwatchkopen.nl

2.3 Wanneer een smartwatch defect is, kan de klant dit melden via het ticketsysteem. Het toestel wordt kosteloos door goedkopesmartwatchkopen.nl gerepareerd, mits het defect onder de garantievoorwaarden valt. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het toestel (inclusief batterij) de factuur (of een kopie) en het ingevulde retourformulier door goedkopesmartwatchkopen.nl is ontvangen. Daarnaast is het belangrijk om ons een e-mail te sturen via info@goedkopesmartwatchkopen.nl zodat wij de retour in behandeling kunnen nemen. De duur van de reparatie is afhankelijk van het probleem. Is een defect na 12 weken na ontvangst niet opgelost, dan zal het toestel in overleg met de klant volledig vervangen worden voor eenzelfde, of vergelijkbaar model.

2.4 Waterschade, valschade, drukschade of andere schade door verkeerd gebruik of onachtzaamheid vallen niet onder garantie. Ook defecten als gevolg van door de klant aangebrachte wijzigingen in de software of hardware vallen niet onder de garantie. Mogelijk brengt goedkopesmartwatchkopen.nl onderzoekskosten in rekening wanneer een defect niet onder garantie valt. Slechte GPS-ontvangst bij offline navigatie valt niet onder garantie.

3 Een door goedkopesmartwatchkopen.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt goedkopesmartwatchkopen.nl daarvan in kennis te stellen.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van goedkopesmartwatchkopen.nl, dan kan hij bij goedkopesmartwatchkopen.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen

2 goedkopesmartwatchkopen.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal goedkopesmartwatchkopen.nl binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van goedkopesmartwatchkopen.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3 Aansprakelijkheid van goedkopesmartwatchkopen.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op goedkopesmartwatchkopen.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van goedkopesmartwatchkopen.nl.

5 De aansprakelijkheid van goedkopesmartwatchkopen.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant goedkopesmartwatchkopen.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en goedkopesmartwatchkopen.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat goedkopesmartwatchkopen.nl in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij goedkopesmartwatchkopen.nl meldt.

7 In geval van overmacht is goedkopesmartwatchkopen.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Persoonsgegevens

1 goedkopesmartwatchkopen.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar goedkopesmartwatchkopen.nl gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, per ticket of per e-mail contact met ons op.

GoedkopeSmartwatchKopen.nl

adres: Singel 520

plaats: Dordrecht

e-mail: info@goedkopesmartwatchkopen.nl

KvK nummer:  63652811

BTW nummer  NL079900549B02